تلفن دفتر مرکزی :

۰۲۸۳۳۳۲۰۰۰۶

و

۰۲۸۳۳۳۴۴۳۰۴


تلفن کارخانه : ۰۲۸۳۳۴۵۴۴۵۴